สวนร้อยใจรักษ์

   สวนร้อยใจรักษ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นไร่ข้าวโพด แต่การปลูกข้าวโพด ทำรายได้ให้ชาวบ้านปีละ ครั้ง ต่อมาชาวบ้านได้นำกาแฟมาปลูกแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟ ต่อมาโครงการร้อยใจรักษ์ได้วางแผนปรับภูมิทัศน์พื้นที่โครงการฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากการดูแลต้นไม้ดอกบริเวณ 2 ฝั่งถนนทางหลวงหมายเลข 1089 (แม่จัน – ฝาง) บริเวณกาดหลวงร้อยใจรักษ์ ติดตั้งตุงประดับ และสร้างจุดถ่ายรูปบริเวณแปลงไม้ดอกที่ดำเนินการอยู่เป็นปกติแล้วนั้น โครงการฯ ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณเนินหลังบ่อพวงสันเขาในแปลงเกษตร 75 ไร่ โดยจัดสร้างทางเดิน ลานชมวิว และเนินไม้ดอกหลากชนิด เพื่อเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว การปลูกพันธุ์ไม้ที่พบได้ในสภาพแวดล้อมป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย
สวนร้อยใจรักษ์ เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยในปี 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนร้อยใจรักษ์ จำนวน 36,899 คน เฉลี่ยนักท่องเที่ยวสวนร้อยใจรักษ์ 205 คน/วัน (เปิดสวน พ.ย.- เม.ย.) รวมรายได้ปี 65 1,824,826 บาท