แนวทางการดำเนินงาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่