โครงการร้อยใจรักษ์

การพัฒนาชุมชนกึ่งเมืองกึ่งป่า ไม่ใช่โจทย์ป่าสงวน

ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม แต่ เป็นชุมชนที่มีความเจริญทางวัตถุ

บวกกับพื้นที่การเกษตร และมีคนรวยคนจน

โครงการร้อยใจรักษ์ โจทย์การพัฒนาก็คือ

“การพัฒนาชุมชนกึ่งเมืองกึ่งป่า ไม่ใช่โจทย์ป่าสงวน ไม่ใช่พื้นที่เกษตรกรรม แต่ เป็นชุมชนที่มีความเจริญทางวัตถุ บวกกับพื้นที่การเกษตร และมีคนรวยคนจน”

พระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา