การพัฒนาด้านการเกษตร

2.1. การจัดตั้งแปลงเกษตรสาธิต 75 ไร่

โครงการฯ ได้จัดตั้งแปลงเกษตรสาธิตขนาด 75 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาทั้งมิติน้ํา ดิน ป่าเกษตรและปศุสัตว์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง (การปลูกและผลิต) กลางทาง (วางแผนการตลาด) และปลายทาง (การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา (Area-based development) ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม หรือพื้นที่นา พื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม หรือพื้นที่นา พร้อมนําเทคโนโลยีสมัยใหม่และเครื่องจักรการเกษตรเข้ามาร่วมจัดการแปลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานสําหรับชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ สําหรับนําไป ขยายผลต่อยอดได้ด้วยตัวเองต่อไป โดยแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

พื้นที่ดอน ปลูกไม้ผล
เช่น มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงน้ําดอกไม้ ส้มโอทองดี ส้มโอขาวใหญ่ ทุเรียนหมอนทอง น้อยหน่า อะโวคาโด้ มะนาวแป้นมะนาว เลม่อน มะพร้าวน้ําหอม เงาะโรงเรียน กล้วยน้ําว้า เป็นต้น

แปลงวิถีเกษตรพอเพียง 
เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการทําเกษตรและปศุสัตว์ ในการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย ถือเป็นตัวอย่างในการทําเกษตรประณีต

แปลงทดลองในการปลูกดอกปทุมมาและเก็กฮวย
ซึ่งเป็นพืชที่ให้ภูมิทัศน์ ที่สวยงาม และยังสามารถขาย และแปรรูปดอกสร้างรายได้เพิ่มเติม

ระบบน้ําในพื้นที่แปลงเกษตรสาธิต 75 ไร่
ได้แก่ บ่อพวงสันเขาแบบปู พลาสติก บ่อพวงสันเขาพื้นดินผสมซีเมนต์ ระบบส่งน้ําเข้าในพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่นา เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ และตะบันน้ํา

สวนลิ้นจี่
ทดลองตัดแต่งกิ่งต้นลิ้นจี่เพื่อปรับเปลี่ยนทรงพุ่ม ทําให้ต้นลิ้นจี่ เตี้ยลง ง่ายต่อการจัดการในอนาคต และมีการทดลองเผาถ่านลิ้นจี่