ตลาดชุมชน โครงการร้อยใจรักษ์

   โครงการฯ ได้ดำเนินการสร้างตลาดชุมชนขึ้นในบริเวณแปลงเกษตรสาธิต 75 ไร่ เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาให้หยุดแวะซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากชุมชน เช่น ผลผลิตการเกษตร ผ้าทอชนเผ่า เครื่องจักสานพื้นบ้าน โดยเน้นอัตลักษณ์ประจำชนเผ่าทั้ง 6 เผ่าในพื้นที่โครงการฯ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านนวด เพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือก และรายได้เพิ่มเติมให้แก่คนในชุมชน ทั้งนี้ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพร้านค้าต่างๆ ที่จะเข้าจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน โครงการฯ ก็ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ด้านการผลิตงานฝีมือและสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยจัดการศึกษาดูงานให้กับชาวบ้านที่สนใจเปิดร้านค้า เพื่อให้เข้าใจในเรื่องคุณภาพและการจัดการ รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องธุรกิจกาแฟ แก่ชาวบ้านที่สนใจเปิดร้านกาแฟในตลาดชุมชนแห่งนี้อีกด้วย