กิจกรรมพัฒนาด้านปศุสัตว์

3.1 จัดตั้งกองทุนยาปศุสัตว์และให้บริการด้านสัตวบาล

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ส่งชาวบ้านในพื้นที่จํานวน 4 คนไปอบรมหลักสูตร สัตวบาลและการเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่โครงการ โดยมีเป้าหมาย ในการลดอัตราการตายของสัตว์ เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเพิ่มสินทรัพย์ ให้แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานเพื่อการพัฒนา ด้านปศุสัตว์อื่นๆ ในระยะต่อไป

ภายหลังจากอาสาสมัครปศุสัตว์ 4 คนได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแล รักษาสุขภาพสัตว์พื้นฐานแล้ว โครงการฯ ได้จัดตั้งกองทุนยาปศุสัตว์เพื่อให้ทีมงานปศุสัตว์ของโครงการมียารักษาสัตว์คุณภาพดีและอุปกรณ์ ที่จําเป็นในการลงพื้นที่ติดตามสุขภาพของสัตว์ตามหมู่บ้านต่างๆ เวชภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราการตายของสัตว์ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์สําคัญ ของชุมชน อาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีนและรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่ โดยเก็บค่าบริการจากชาวบ้านเจ้าของสัตว์ และสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ ซื้อยาต่อไป ตลอดจนให้คําแนะนําการเลี้ยงและดูแลสัตว์อย่างถูกวิธีรวมถึงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของปศุสัตว์ให้เหมาะสม โดยให้บริการ ด้านสัตวบาลในพื้นที่มาจนถึงปัจจุบันเป็นจํานวน 2,330 ตัว

ผลจากการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ตลอดปีที่ผ่านมาทําให้อัตราการตายในสัตว์ลดลงเกือบทุกประเภท และสร้างความตระหนักรู้ให้ชาวบ้านเห็นความ สําคัญของการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้มูลค่าการสูญเสียของสัตว์ ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 4,965,754 บาท เหลือ 3,015,990 บาท (ลดลงร้อยละ 39)